Anunt de intentie

31.03.2017

Programul Operațional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii

Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

1. Informații generale solicitant privat                                         

Denumirea solicitantului: SC CATTUS SRL

Adresa sediu social/corepondență: Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311

Date de contact: tel. 0724044076, fax 0365430108, email office@cattus-medical.ro

2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor

Obiectul anunțului de intenție: servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3

Locul de prestare a serviciilor: Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311 sau la adresa de e-mail: office@cattus-medical.ro

3. Tipul și durata contractului:

Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: 12 luni, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri și perioada de evaluare.

4. Valoarea estimată a contractului este de 230.000 RON  fără TVA. Prețul contractului  ulterior nu poate fi ajustat.

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este : 11.04.2017, ora 12:00 la adresa poștală Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311 sau la adresa de e-mail: office@cattus-medical.ro

6. Modalitatea de depunere a ofertei: personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa: adresa poștală Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311 sau la adresa de e-mail: office@cattus-medical.ro. Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar original semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic / scanate de către reprezentantul legal al ofertantului

7. Limba de redactare a ofertelor este: română

8. Locul, data si ora deschiderii ofertelor: Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311, în data de 11.04.2017, în intervalul orar 13:00 – 16:00.

9. Documentația privind specificațiile tehnice se pot obține de la : office@cattus-medical.ro

10. Ofertele alternative sunt interzise

11. Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile

12. Procedura competitivă are la bază următoarele principii: principiul transparenței, principiul economicității, principiul eficienței și principiul eficacității

13. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț,  din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul)