ANUNȚ DE INTENȚIE

12.04.2019

Programul Operațional Competitivitate


Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă

Prioritatea de investiții 2b - Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC

Obiectiv Specific OS 2.2 - Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică

Acțiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu

prin dezvoltarea de clustere

1.Informații generale solicitant privat

Denumirea solicitantului: SC CATTUS SRL

Adresa sediu social/corepondență: Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311

Date de contact: tel. 0724044076, fax 0365430108, email: qualitymanagement@erond.ro

2.Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor

Obiectul anunțului de intenție: servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri și punere în aplicare (cod CPV 79421200-3)

Locul de prestare a serviciilor: Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311 sau la adresa de e-mail: qualitymanagement@erond.ro

3.Tipul și durata contractului:

Tipul contractului: prestări servicii

Durata contractului: minim 12 luni (durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare și de punere în aplicare).

4.Valoarea estimată a contractului este de 350.000 RON fără TVA. Prețul contractului ulterior nu poate fi ajustat.

5.Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este : 23.04.2019, ora 12:00 la adresa poștală Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311 sau la adresa de e-mail: qualitymanagement@erond.ro

6. Modalitatea de depunere a ofertei: personal, prin posta, curierat rapid, pe email la adresa: adresa poștală Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B, Ap. 64, Cod poștal 540311 sau

la adresa de e-mail: qualitymanagement@erond.ro. Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar original semnat si stampilat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și in variantă scanată sau semnată electronic de către reprezentantul legal.

7. Limba de redactare a ofertelor este: română


8. Locul, data si ora deschiderii ofertelor: Județul Mureș, Mun. Târgu Mureș, Aleea Carpați, Nr. 53, Sc. B,

Ap. 64, Cod poștal 540311, în data de 23.04.2019, în intervalul orar 13:00 – 16:00.

9. Documentația privind specificațiile tehnice se pot obține de la: qualitymanagement@erond.ro

10. Ofertele alternative sunt interzise

11. Valabilitatea ofertei: minim 30 de zile

12. Procedura competitivă are la bază următoarele principii: principiul transparenței, principiul economicității, principiul eficienței și principiul eficacității

13. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

- Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice

- Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul)